Statut Fundacji

Statut Fundacji Murovisation

Rozdział I.
Postanowienia ogólne


§ 1
Fundacja „Murovisation”, zwana w dalszej części Statutu Fundacją – ustanowiona z woli Marcina Murawskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 4326/2019 z dnia 28.06.2019 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Joanna Maria Lisiecka, Maciej Lisiecki w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 36/2 – działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji


§ 5
Celem Fundacji jest działalność artystyczna, kulturalna, naukowa, edukacyjna, organizacyjna i doradcza, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków. Celem Fundacji jest promowanie muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej, w kraju i za granicą, oraz współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie kultury, sztuki, nauki i edukacji na wszystkich szczeblach.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie twórców i artystów w kraju i za granicą,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
c. organizację festiwali, cykli koncertowych, przesłuchań i innych form konkursowych oraz wydarzeń o charakterze naukowym i popularno-naukowym,
d. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców i artystów w kraju i za granicą,
e. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkolnictwie każdego poziomu w Polsce i za granicą, zwłaszcza w zakresie edukacji i wykonawstwa muzycznego,
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród,
h. gromadzenie środków pieniężnych i materialnych dla finansowania celów statutowych,
i. organizację i współorganizację bezpłatnych oraz odpłatnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, naukowych, popularno-naukowych, edukacyjnych i animatorskich we wszystkich możliwych formach (w tym m.in. warsztatów, koncertów, eventów, wernisaży, festiwali, wykładów, wystaw, przedstawień, etc.),
j. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi fundacjami, organizacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami, placówkami, etc. i współpracę krajową i międzynarodową z osobami fizycznymi i instytucjami w zakresie nauki, edukacji, kultury i sztuki.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji


§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1300 zł (tysiąc trzysta złotych) oraz inne fundusze i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych i instytucji polskich i zagranicznych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV.
Uprawnienia Fundatora, Władze Fundacji, organizacja Fundacji


§ 9
Do uprawnień Fundatora należą:
a) wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) uchwalanie wewnętrznej organizacji Fundacji,
d) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
e) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
g) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji – z uwzględnieniem przeznaczenia środków majątkowych pozostałych po likwidacji – i przekazanie tej uchwały do Zarządu Fundacji.

§ 10
Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 11
Zarząd Fundacji
1. Zarząd składa się z 2 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Fundatora. Zarząd Fundacji może zostać rozszerzony tylko i wyłącznie przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Fundatora.
3. Zarząd Fundacji działa w oparciu o przepisy niniejszego statutu.
4. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.
5. Decyzje bieżące zgodne z kompetencjami Prezes i Wiceprezes Zarządu mogą podejmować jednoosobowo.
6. Zarząd ma prawo powoływać dodatkowo nieograniczoną liczbę członków honorowych, z głosem doradczym, bez prawa głosowania w posiedzeniach Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, określonym uchwałą przez Fundatora.

§ 12
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nie wypełniania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d) przekroczenia 75 roku życia, chyba, że Fundator postanowi inaczej,
e) istotnego naruszania postanowień Statutu.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych, w tym formułowanie i składanie wniosków o dofinansowanie zgłaszanych przez Fundację projektów artystycznych, kulturalnych, naukowych, doradczych, popularno-naukowych i edukacyjnych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawach funkcjonowania i działalności Fundacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi Fundacji, prowadzenie i kierowanie działalnością gospodarczą, realizowaną przez Fundację.

§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W czasie między posiedzeniami Zarządu jego funkcję w sprawach zwykłego zarządu pełni Prezes Zarządu Fundacji.
2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie honorowi Zarządu – bez prawa głosowania.
5. Decyzje Zarządu Fundacji mają formę uchwał i zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi i majątkiem Fundacji wymagają podpisów Prezesa i jednego członka Zarządu.
6. Zatrudniania pracowników i udzielania zleceń dokonuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15
Rada Fundacji
1. Rada jest organem fakultatywnym, opiniującym działalność Fundacji i doradzającym w celach statutowych.
2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Rada decyzją Fundatora może zostać rozszerzona. Pierwszego Przewodniczącego Rady powołuje Fundator.
3. Osobami wybranymi do Rady Fundacji są osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej, a które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada lub Fundator.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady, lub jeśli taka uchwała nie powstanie – na skutek decyzji Fundatora.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady lub do Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Do zadań Rady należy przede wszystkim konsultowanie i doradzanie w ramach działania Fundacji oraz opiniowanie projektów krajowych i międzynarodowych.

Rozdział V.
Działalność gospodarcza


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wydawania książek (PKD 58.11.Z),
b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
c) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
d) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
f) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
g) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
h) Szkoły wyższe (PKD 85.42.B),
i) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
j) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD90.02.Z),
k) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
l) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
m) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
n) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe


§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje wyłącznie Fundator na wniosek Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub w imieniu własnym.

§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd lub Fundator zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
Data sporządzenia Statutu – 21.07.2019, Poznań